KIEROWNIK DZIAŁU BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA I PPOŻ
Industrial Operations
Full Time
Zabrze, Poland
2018-05-05

KIEROWNIK DZIAŁU BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA I PPOŻ

 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • Współpraca z dyrektorem i kierownictwem zakładu w zakresie budowania i wzmacniania kultury bezpieczeństwa:  
  • działania mające na celu ciągłe pogłębianie świadomości w zakresie bezpieczeństwa u pracowników wszystkich szczebli organizacji
  • działania mające na celu wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo przez pracowników na wszystkich szczeblach organizacji 
 • Inicjowanie działań mających na celu prewencję wypadkową 
 • Aktywny udział w projektach poprawy techniki i organizacji pracy oraz warunków pracy na terenie całego zakładu 
 • Nadzór nad szkoleniami z zakresu bhp i ppoż pracowników i badaniami lekarskimi pracowników 
 • Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Strażą Pożarną, lekarzem medycyny pracy, urzędami Ochrony Środowiska w zakresach określonych przepisami 
 • Współpraca z firmą zajmującą się ochroną obiektu 
 • Udział w opracowywaniu regulaminów, zarządzeń, instrukcji dot. bhp, ppoż, dokumentacji technicznej maszyn, urządzeń, ryzyka zawodowego 
 • Nadzór nad przydziałem, zakupem i ewidencją odzieży roboczej, środków czystości i środków ochrony indywidualnej
 • Sprawozdawczość z zkresu bhp i ochrony środowiska 
 • Pełnienie funkcji doradczej w zkaresie bhp, ppoż.i ochrony środowiska dla kierownictwa zakładu 
 • Wdrażanie i bieżące realizowanie założeń normy OHSAS 18001 oraz ISO 14001 
 • Udział w audytach sprawdzających zgodność z normami ISO 9001, 14001i OHSAS 18001oraz standardami grupy 
 • Wdrażanie i realizowanie w zakładzie procedur, standardów i projektów z zakresu bezpieczeństwa grupy Electrolux 
 • Inne, nie wymienione wyżej zadania, a znajdujące się w zakresie działań służby BHP, zgodnie z „Rozporządzeniem w sprawie służby bhp”

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 • Wypełnianie powierzonych obowiazków zgodnie z obowiązującymi przpisami bhp i ppoż.
 • Bieżace informowanie pracodawcy o istniejących zagrożeniach w zakładzie oraz koordynację działań zmierzajacych do eliminacji zagrożeń
 • Ciągłe monitorowanie fizycznych warunków pracy, stanu maszyn, urzadzeń i pomieszczeń pracy oraz koordynację działań mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie warunków szkodliwych czy uciążliwych, oraz występujących usterek i uchybień w zakresie bhp i ppoż
 • Funkcjonowanie zakładu zgodnie z przepisami ochrony środowiska
 • Współpraca z podmiotami wewnętrznymi: pracodawca + wszystkie działy + Zakładowa Organizacja Związkowa
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi: PIP, PIS, Straż Pożarna, lekarz medycyny pracy, Urzędy Ochrony Środowiska, Firma ochroniarska

Minimum Qualification

 • Wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
 • Min. 5-letni staż pracy w służbie BHP
 • 2 lata na kierowniczym stanowisku w obszarze BHP w firmie produkcyjnej
 • Ukończone szkolenie/ uprawnienia ppoż
 • Praktyczna znajomość przepisów BHP i ppoż i ochrony środowiska

WYMAGANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI:

 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu
 • Umiejętność współpracy  i budowania relacji na wszystkich szczeblach organizacji
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność efektywnego zarządzania dużą ilością informacji
 • Terminowość i rzetelność w realizacji powierzonych obowiązków
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego